นักลงทุนสัมพันธ์
หน่วย : ล้านบาท
-
  ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560
ฐานะทางการเงิน      
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 4,919.77 5,406.01 5,675.40
เงินให้สินเชื่อ (หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 4,787.06 5,239.11 5,508.50
เงินรับฝาก 5,735.86 5,376.01 7,277.70
หนี้สิน 6,521.57 5,639.34 7,631.81
สินทรัพย์ 8,063.35 7,159.35 8,915.25
ส่วนของเจ้าของ 1,541.78 1,520.01 1,283.44
ผลการดำเนินงาน      
รายได้ดอกเบี้ย 335.96 388.00 523.02
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 131.62 201.76 266.63
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 204.34 186.24 256.39
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 31.17 27.01 41.02
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ 170.23 169.57 165.32
กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 55.22 43.67 132.09
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 10.07 -1.14 42.38
กำไรสุทธิ 44.72 36.08 72.40
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)      
รายได้ดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์รวม 2.53 2.60 2.88
เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก 83.74 100.43 77.82
เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง 23.97 22.45 17.49
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 0.55 0.45 0.79
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 2.9 2.37 5.64

หมายเหตุ:
เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงสำหรับปี 2560 เปลี่ยนแปลงการคำนวณจากเกณฑ์ Basel I เป็น เกณฑ์ Basel III ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2560