นักลงทุนสัมพันธ์
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ดาวน์โหลด
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ฉบับปรับปรุง)
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 (ฉบับปรับปรุง)
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ฉบับปรับปรุง)
รายงานประจำปี  
ข้อมูลทั่วไป
งบการเงิน
งบการเงิน  
งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563