บริการเงินฝาก

*ร้อยละต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบัตรเงินฝาก (CD) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลาฝาก ประเภทลูกค้า
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงาน
ราชการ
สถาบันการศึกษา
เอกชน
วัด/องค์กร
สาธารณะ
สถาบันการเงิน/
กองทุน/สหกรณ์
1วัน 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
7วัน 0.750 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600
14วัน 0.850 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700
1เดือน 1.100 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950
2เดือน 1.150 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3เดือน 1.200 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050
6เดือน 1.300 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150
9เดือน 1.350 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
12เดือน 1.400 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250
15เดือน 1.550 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
24เดือน 1.800 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650
36เดือน 2.000 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850
โครงการเงินฝากพิเศษ 365 วัน ( ข้อ 2.18) 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
โครงการเงินฝากพิเศษ 8 เดือน ( ข้อ 2.19) 1.450 - - - - -
โครงการเงินฝากพิเศษ 21 เดือน ( ข้อ 2.20) 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
โครงการเงินฝากพิเศษ 33 เดือน (ข้อ 2.21) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
โครงการเงินฝากพิเศษ 38 เดือน (ข้อ 2.22) 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250
โครงการเงินฝากพิเศษ 39 เดือน (ข้อ 2.23) 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350