เกี่ยวกับเรา
ชื่อ ประเภทกรรมการ ตำแหน่ง
นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครากุล - กรรมการ (ผู้มีอำนาจจัดการ) - กรรมการบริษัท
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดร.นพดล มิ่งจินดา - กรรมการอิสระ - กรรมการบริษัท
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาวกันธิมา พรศรีนิยม - กรรมการ - กรรมการบริษัท
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายวรุฒ บูลกุล - กรรมการ - กรรมการบริษัท
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล - กรรมการ - กรรมการบริษัท
นายพัฒนสุข จามรจันทร์ - กรรมการอิสระ - กรรมการบริษัท
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ
นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์ - กรรมการอิสระ - กรรมการบริษัท
- กรรมการกำกับความเสี่ยง
นายมานพ อุฬารสิริพงศ์ - กรรมการ (ผู้มีอำนาจจัดการ) - กรรมการบริษัท
- กรรมการกำกับความเสี่ยง
นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์ - กรรมการอิสระ - กรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
นางสาวธารทิพย์ มธุรมน - กรรมการ (ผู้มีอำนาจจัดการ) - กรรมการบริษัท
 
ชื่อ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ผู้บริหารฝ่าย กลุ่มงานธุรกิจ
ชื่อ ตำแหน่ง
1. นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รักษาการหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. นางสาวธารทิพย์ มธุรมน ผู้อำนวยการบริหาร สายงานสินเชื่อ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อธุรกิจและฝ่ายสินเชื่อรายย่อย
3. นางสาวกวาง เอมมาโนชญ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุน
ผู้บริหารฝ่าย กลุ่มงานสนับสนุน
ชื่อ ตำแหน่ง
1. นายมานพ อุฬารสิริพงศ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2 สายงานสนับสนุนและอำนวยการ
2. นางธิติยา เจียรสุขสิริ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 3 สายงานบริหารความเสี่ยงธุรกิจสินเชื่อ
3. นางสาวนพวรรณ เกิดศิริ ผู้อำนวยการบริหารอาวุโสด้านการเงินและการบัญชี สายงานการเงินและการบัญชี
รักษาการหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและวางแผน
4. นางสาวมัณฑนา ยังสามารถ ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส ฝ่ายกฏหมาย
รักษาการหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
5. ดร.สุเนตรา แสงรัตนกูล ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน
6. นายอภิยุช จารุไพรวัลย์ ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายติดตามและจัดการธุรกิจสินเชื่อ
7. นายปิยะ ชนะกานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายประเมินสินทรัพย์
8. นายธำรง อัศวกุลกำเนิด ผู้อำนวยการอาวุโส รักษาการหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายธุรการสินเชื่อ
9. นางสาวสรัญญา หาญเทอดสิทธิ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการทั่วไป
10. นางสาวเพชรรัตน์ ไชยวงค์ ผู้อำนวยการ รักษาการหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการ