บริการจัดโครงสร้างทางการเงิน
นอกเหนือไปจากการให้บริการต่างๆ ข้างต้นนั้น เรายังให้บริการที่ปรึกษาในด้านอื่นๆ อาทิเช่น การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การประเมิลมูลค่าธุรกิจ และการสอบทานทางธุรกิจด้านการเงิน ยิ่งไปกว่านั้น เรายังได้พัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้า เช่น การจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์สำหรับการเสนอขายแก่ประชาชน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เป็นต้น