บริการสินเชื่อ
 
เป็นบริการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ท่านมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ให้คุณผ่อนสบาย ๆ กับระยะเวลาผ่อนชำระที่ยาวนาน เราพร้อมให้โอกาสคุณเป็นเจ้าของบ้านในทุกโครงการทั้งบ้านใหม่และบ้านมือสอง
 
 • วงเงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาการชำระคืนที่แน่นอน
 • เพื่อซื้อบ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, อาคารพาณิชย์
 • เพื่อซื้ออาคารชุด (คอนโดมิเนียม)
 • เพื่อซื้อที่ดินเปล่าในโครงการจัดสรร
 • เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองทรัพย์สินที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอื่น
 
 • ปีที่ 1 HLR - 2.50% ต่อปี
 • ปีที่ 2 HLR - 1.50% ต่อปี
 • ปีที่ 3 จนสิ้นสุดสัญญา อัตราดอกเบี้ย HLR – 0.50 % ต่อปี
(ดูอัตราดอกเบี้ย HLR จากประกาศอัตราดอกเบี้ย เงินให้สินเชื่อ)
ดูประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate) เท่ากับ 7.0% ต่อปี
หมายเหตุ : คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี HLR = 8.0 % ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณเท่านั้น

 
ดูประกาศอัตราค่าบริการต่าง ๆ
 
 • ที่ดิน / ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง /อาคารชุด
 
 • มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี
 • มีอาชีพและรายได้ประจำที่แน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว มีฐานะการเงินที่มั่นคง
 
 • สูงสุดไม่เกิน 30 ปี ระยะเวลากู้รวมอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 
 • ไม่เกิน 90% ของราคาประเมิน สำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาขาย < 10 ล้านบาท
 • ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน สำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาขาย ≥ 10 ล้านบาท
 • การขอกู้เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย วงเงินกู้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินค่าก่อสร้าง
 
เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล
 • แบบคำขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • หนังสือแสดงตนเพื่อการรู้จักลูกค้า (KYC)-บุคคลธรรมดา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล ( ถ้ามี )
 
เอกสารข้อมูลรายได้

   กรณีมีรายได้ประจำ
 • หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
 
   กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนาทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีส่วนตัว / บัญชีกิจการ  ย้อนหลัง 6 เดือน
 
เอกสารหลักประกัน
 • สำเนาโฉนดที่ดินหรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธ์ห้องชุด
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย/หลักฐานแสดงการผ่อนชำระเงินมัดจำ
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินย้อนหลังกับสถาบันการเงินเดิม (กรณี Refinance )
 • แบบแปลนการก่อสร้าง / ใบอนุญาตปลูกสร้าง ( กรณีปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง )