NEWS

     ด้วยคณะกรรมการบริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องธารทอง ชั้น 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  โดยมีสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้
 

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2561 และงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลประวัติและรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 -หนังสือมอบฉันทะแบบ ก (ทั่วไป)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 -หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (กำหนดรายการต่าง ๆ ที่มอบฉันทะ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบฟอร์มใบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ข้อปฎิบัติการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและเอกสารประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุม