NEWS

     ด้วยคณะกรรมการบริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ตั้งอยู่เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้
 

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
เอกสารแนบ 1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที่ สนส. 10/2561 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที่ สนส. 11/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน
เอกสารแนบ 2 ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 4 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก (ทั่วไป)
เอกสารแนบ 4 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (กำหนดรายการต่าง ๆ ที่มอบฉันทะ)
เอกสารแนบ 5 แบบฟอร์มใบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบ 6 ข้อปฎิบัติการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและเอกสารประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ
แผนที่โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3