NEWS

     ด้วยคณะกรรมการบริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโนมา 1 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารแนบ ดังนี้
 

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เอกสารแนบ 3 รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
เอกสารแนบ 4 ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 5 ข้อมูลของกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 6 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (ทั่วไป)
เอกสารแนบ 6 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (กำหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะ)
เอกสารแนบ 7 แบบฟอร์มใบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบ 8 ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและเอกสารประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ