NEWS

     ด้วยคณะกรรมการบริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโนมา 1 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารแนบ ดังนี้
 

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลและประวัติของบุคคลที่ถุกเสนอชื่อให้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลของกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เอกสารแนบ 7 ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและเอกสารประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ