กิจกรรมเพื่อสังคม
กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งเห็นความสำคัญของการศึกษาของเยาวชน ซึ่งบริษัทเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

ในปี 2557 บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อสังคมขึ้น 2 โครงการได้แก่ โครงการ "ของขวัญเพื่อน้อง" และโครงการ "อุ่นรักที่เชียงดาว"